Korona-informasjon

Det skjer stadig utvikling i informasjon kring utbruddet av smitte med Korona-viruset. 

Vi ber difor elevar og føresette halde seg orientert på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine heimesider, samt sidene til folkehelseinstituttet

 

Siste

(3.06): Skulen opprettheld dei planane som er lagt for resten av skuleåret. Skyssituasjonen gjer at me ikkje ser det tilrådeleg å opne for fullt hus, så elevar må framleis ha ein kombinasjon av skule- og heimeundervisning. Elevar må følgje med på planane som kontaktlærar legg fram. 

(28.05):  På fredag (29. mai) kjem det nye smittevernreglar.

Ved vår skule ber me alle elevar om å følgje dei beskjedane de får frå kontaktlærarane. Det er laga gode planar for resten av skuleåret, og me vil truleg berre unntaksvis gå bort frå dette. Dette vil variere frå klasse til klasse, så til elevar; ha god dialog med kontaktlæraren din, og følg med på planar fortløpande. 

Hovudutfordringa er kapasitet på skyss for å greie å ha gode nok system for 1-metersavstand utanfor klasserommet, og det å oppretthalde soner. 

Vi informerer fortløpande, men tidlegast på tysdag. 

(15.05): Då har me hatt alle klassar på skulen denne veka. Det har gått kjempefint! Så innmari godt å få sjå alle saman og å kjenne litt på klasseromsfølelsen igjen. 

Hygienetiltaka fungerer og elevane er gode på å følgje både soneinndeling, og handhygiene. 

Med dette ynskjer me elevane våre ein flott 17. mai! 

 

(12.05): Vi er godt i gang med å å ha klassane våre inne på skulen, no er det berre nokre få klassar att, så har alle elevane fått sin første skuledag etter nedstenging. 

Alle kontaktlærarane har god kontakt med sine klassar, og informerer fortløpande om når og kor elevane skal møte.

Dei aller fleste klassane vert tatt imot av helsepersonell eller helsefaglege lærarar, som rettleiar kvar og ein i rett handhygiene. Elevane er kjempeflinke, - og mange seier at akkurat dette er nyttig. Så gjeld det å halde på god handhygiene gjennom dagen. 

Det gjer så godt for oss som har ansvaret for alle elevane å sjå ungdomar og glade smil i gangane att. Dete har me sett fram til, - og no er me igang! 

(07.05): Regjeringa ber skulane om å lage ein god plan for at alle elevar skal få komme tilbake til skulen. Den planen skal vi etablere  fredag 8. mai. Vi legg den ut så snart den er klar. I mellomtida må dei elevane som enno ikkje har fått komme tilbake til skulen vente litt til. Me kjem tilbake med meir infrmasjon. Me jobbar på spreng, for me gler oss til å sjå alle elevar att, og klør etter å opne dørene :-) 

(24.04): Skulen har laga ein kortversjon av rettleiaren for hygienetiltak ved gjenopning av skulen. Vi oppfordrar elevar og føresette om å setje seg godt inn i det som står der.

(23.04): Skulen opnar frå 27. april for følgjande klassar; VG2 yrkesfag (BAUA, HEAA, TEKA, AMKA, KJØA, ELEN). Kvar klasse skal ha fått informasjon frå sin kontaktlærar om kva dag dei skal møte. Vi legg opp til undervisning ca 1-2 dagar pr klasse. Nokon av klassane er delt i grupper som må møte kvar sin dag. 

Me gler oss til å møte elevane våre att!

Det er innført strenge hygienereglar, som vert gjennomgått med kvar gruppe før skuledagen tek til. Mellom anna så er god og rett handvask viktig.

Skulen er delt i soner, slik at kvar avdeling får eiga sone. Inngangsdørane er merka med kven som kan gå inn i kva sone. 

For skuleskyss gjeld særleg reglane om å sitte langt frå einannan. 

(20.04): I dag kom det handlingsrettleiar for korleis me skal jobbe med smittevern også i vgs, og me fekk dermed litt meir grunnlag for planen med å starte opp att skulen gradvis. Fylkeskommunen jobbar også med tolking og tydeleggjereing av tiltaka, og vil komme med dette når det er klart. Det vert beredskapsmøte i løpet av tysdag 21. april, og me håpar å komme med meir informasjon i løpet av onsdag. 

(08.04): Skulen vil bruke veka etter påske til å planleggje i detalj korleis me gradvis skal opne skulen att.
Departementet har opna for at elevar i VG2 på yrkesfag er dei første som kan ha opplæring på skulen, og då først og fremst i praktiske fag. Oppstart for dette vert måndag 27. april. Dei aller fleste elevane må derfor belage seg på at Teams vert den største opplæringsarenaen også ei stund etter påske.
Vel møtt på Teams alle elevar og lærarar, når påskeferien er over.
I mellomtida; Ha ei kjempefin påske!

 

(25.03): Alle skriftlege eksamenar er avlyst . Meir om dette også på VTFK sine infosider

Pandemien med Koronavirus held stand, men tiltaka som er sett i verk kan sjå ut som at bremsar utviklinga, og dermed gir oss forhåpentlegvis tid nok til å kunne takle smittetoppen. Men det er berre fordi me har vore flinke til å følgje dei påbuda og råda me har fått.  24. mars kom det nye påbud om at tiltaka held fram, og skulebygningane er derfor stengde for elevar til over påske

Undervisninga går likevel for fullt via Teams. Det er flott å sjå alt det arbeidet som vert lagt ned både av elevar og lærarar for å sikre standpunktkarakterane. De har vore utruleg flinke. Kontakten de har i undervisningssituasjonen og i læringsarbeidet er verdifull og nyttig, og me håpar at alle elevane både har fått komme til orde, har fått bidra og fått svar på alle dei spørsmåla de måtte ha. Skulen er der, og er klar til å hjelpe. Visjonen vår; Alle kan - Me hjelper deg fram! er svært viktig for oss, - og den tek me på alvor. 

I tida vi no går inn i kan det fort skje at vi blir både utolmodige, slitne og ynskjer å møte vennane våre igjen. Då er det viktig å hente fram omsorga for kvarandre, og tenkje på at dette står vi i saman. Hent fram det ekstra smilet og legg på ein ekstra tommel opp, eller takle med eit smil ein ekstra gong viss det dukkar opp eit skeivt ord.  Den positive merksemda betyr kanskje meir enn vi trur - og er viktigare enn nokon sinne. Ta vare på den gode læringssituasjonen og ta ansvar for kvarandre si læring. Ta vare på kvarandre!

Har du behov for å snakke med nokon kan du også ta kontakt med helsetenestene i kommunen din. Helsetenesta i Seljord og i Tokke har eit særskilt ansvar for å følgje opp elevar frå skulen vår. Dei har ulike telefonnummer. Sjekk sida for helsetenester her

Velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule

Her er videoen som viser kva me held på med på skulen vår.

Velkommen til oss! 

 

Elevheftet

Velkommen til nytt år og nytt elevhefte!